Cookie and privacy policy

Danish version

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

   Personoplysninger

  Generelt
  Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

  Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

  Sikkerhed
  Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

  Formål
  Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

  Periode for opbevaring
  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

  Videregivelse af oplysninger
  Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

  Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

  Indsigt og klager
  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til peter.olsen@image.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

  Udgiver
  Websitet ejes og publiceres af:

  Togokonsulat
  Nyhavn 31 k
  1051 København K
  tel.: +45 3393 8474
  peter.olsen@image.dk

  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

  Computer translated version

  English

  Introduction
  When you visit our website, information about you is used, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want information collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from using the website further. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

  cookies
  The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. Similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

  It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

  Deleting or blocking cookies will make ads less relevant to you and more frequent. You can also risk that the website does not work optimally and that there are content that you cannot access.

  individual information

  In general
  Personal information is any kind of information that can be attributed to you to some extent. When you use our website we collect and process a number of such information. This happens, for example. by alm. access to content if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register you as a user or subscriber, other use of services or make purchases via the website.

  We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be treated with: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with the creation of login or when purchasing.

  Security
  We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, disclosed, lost, impaired or misunderstood, misused or otherwise treated in violation of law.

  Purpose
  The information is used to identify you as a user and to show you the ads that are most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to provide the services you have requested, such as to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

  Storage period
  The information is stored for the time allowed by law and we delete them when they are no longer required. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

  Disclosure of Information
  Data about your use of the website, which ads you receive and possibly. clicks on, geographical location, gender and age segment etc. is disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are in the “Cookies” section above. The information is used to target advertising.

  We also use a number of third parties for the storage and processing of data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

  Transmission of personal data such as name and e-mail etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

  Insight and complaints
  You have the right to know what personal information we are processing about you. You can also object to information being used at any time. You may also revoke your consent to the processing of your information. If the information processed about you is incorrect, you have the right to be corrected or deleted. Inquiries can be made to peter.olsen@image.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

  Publisher
  The website is owned and published by:

  Togokonsulat
  Nyhavn 31 k
  1051 København K
  tel.: +45 3393 8474
  peter.olsen@image.dk